ފޮޓޯ އަލްބަމް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާ

11 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި
11 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President confers the President's Award for Special Achievement and Special Medal for Memorising the Noble Quran
11 November 2022, Press Release
އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތު ނުކޮށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި 4 އަހަރު ހޭދަކުރެވިއްޖެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
އިޤްތިޞާދީގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކުން އަރައިގަނެވި، މިހާރު އިޤްތިޞާދީ ކުރިމަގު ފެންނަނީ އުންމީދީ ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration's four years spent serving the people without prejudice, says the President
11 November 2022, Press Release
Despite recent economic downturn, economic outlook appears promising, says the President
11 November 2022, Press Release