ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަ އަހަރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ޞިއްޙީދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration’s primary focus next year will be to improve the health sector, says the President
02 October 2022, Press Release