ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސަ ދުވަަހުގެ ބެޖު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ފޮނިމީރުކަން ގުޅިފައި އޮންނަނީ އެގެނެވޭ ބަދަލަކުން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި، އަމާންކަމުގެ މައްޗަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Success of reforms can be measured by the level of peace and harmony that exists within society, says the President
02 October 2022, Press Release