ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، “ސައުތް އޭޝިއަން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް 2022” ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

This administration’s policy is to expand tourism to the north and south of the Maldives and establish necessary support services, says the Vice President
30 September 2022, Press Release
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮށް، އެކަމަށް ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
30 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު