ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

29 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިއަހަރު 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި – ސްޕޯކްސްޕަރސަން
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration spent MVR4.6 billion on PSIP projects so far this year, says the Spokesperson
29 September 2022, Press Release