ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން

2 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
President Solih and Prime Minister Modi initiate the "Pouring of First Concrete" of the Greater Malé Connectivity Project
02 August 2022, Press Release