ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން 24-05-2022

24 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައި.ޓީ.އެފް.ސީ) ގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
24 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President decides to seek parliamentary consideration to join ITFC
24 May 2022, Press Release