ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަމާބެހޭ ތަފްޞީލުތައް ކައުންސިލުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ހިއްޞާކުރައްވާފައި
22 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President discusses developmental plans with council members of L. Maabaidhoo Island
22 May 2022, Press Release