ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ 2022 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

21 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The best investment an organisation can make is in its people, says the Vice President
21 May 2022, Press Release
އިދާރާއަކުން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ހޭދައަކީ އެ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ހޭދަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މޭ 2022, ޚަބަރު