ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢާއިލާތަކުގެ ދުވަހު ބޭއްވި ގެވެށިގުޅުން ފެމެލީ ފެސްޓިވަލްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

20 މޭ 2022