ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ އައު ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

15 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the new President of the UAE
15 May 2022, Press Release
ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ އައު ރައީސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަޙްޔާންއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މޭ 2022, ޚަބަރު