ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،"ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022" ގެ ބައެއް މެޗުތައް ބައްލަވާލެއްވުން

10 މޭ 2022