ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބްރެޒިލްގެ އާ ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

9 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The New Ambassador of Brazil presents his credentials to the President
09 May 2022, Press Release
ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022, ޚަބަރު