ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީޖަނަރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 މޭ 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets with the United Nations Secretary-General
06 May 2022, Press Release