ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ނައިބު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރެއްވުން

4 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President pays a courtesy call on the UNPGA
04 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަައިބު، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
4 މޭ 2022, ޚަބަރު