ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022"ގައި ބައިވެރިވާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2022"ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
President meets local teams competing in South Asian Junior and Cadet Table Tennis Championship 2022
28 April 2022, Press Release