ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވައިލައްވައި، އެ ކޮމިޓީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
The President reconstitutes the Special Awards Committee
14 April 2022, Press Release