ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއެކު ބާއްވަވާ ގާތްގުޅުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
10 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
President meets Himmafushi Island Council: Members express appreciation for administration's close working relationships with local councils
10 April 2022, Press Release