ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ކަލަރސް އެވޯޑް 2019-2022" ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

31 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ޤައުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކުރެވޭ، ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، މަސައްކަތެއް ދަސްކުރެވިފައިވާ ކުއްޖަކަށް ވުމަށް އަޒުމުކަނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
31 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު
The Vice President urges youth to strive to serve their nation by pursuing a career path early in life
31 March 2022, Press Release