ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

29 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު 25 ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމު ކުރެވޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު
President announces that police service will be expanded to 25 additional islands within the year
29 March 2022, Press Release