ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ވަރލްޑް ގަވަރންމަންޓް ސަމިޓް 2022 އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

29 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends the World Government Summit 2022
29 March 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ވަރލްޑް ގަވަރންމަންޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
29 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު