ފޮޓޯ އަލްބަމް

23 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

29 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަދަށް ފަހު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރެވޭ، މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President highlights his resolve to ensure impartiality in delivering development and public services
29 December 2021, Press Release