ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުންނަ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

We can develop the country by working together, says the Vice President
27 October 2021, Press Release
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމު ކުރިއެރުވޭނީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު