ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޙާފިޒުން ޓެސްޓުކުރުމުގެ ޢަމަލީ ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވުން

27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ އެއް މަސައްކަތަކީ ލާމަރުކަޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President says one of the government's most comprehensively administered efforts is decentralisation
27 October 2021, Press Release