ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ޔޫ.އޭ.އީ.ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ދިވެހި ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady meets with the Maldivian Community residing in UAE
26 October 2021, Press Release