ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން އަދި ހެލްތު ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

21 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތިވެރި ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ނުކޮށް ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ ރައްޔިތުން ރައީސަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
21 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު