ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

SAARC Secretary-General pays courtesy call on President
11 October 2021, Press Release
ސާކްގެ 14 ވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު