ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ޖާފަތް

7 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

PGA Shahid's vision “Five Rays of hope” will address vital issues that align with Maldives’ national interests - President
07 October 2021, Press Release