ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ގުޅިގެން ބާއްވަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

6 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih and 76th PGA Shahid hold Joint Press Conference
06 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު