ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ރ. ވާދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady Visits Foakaidhoo School, meets students, teachers and administrators
08 September 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވާދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
First Lady visits Raa Vaadhoo School, meets senior officials
08 September 2021, Press Release