ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. ވާދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets Raa Vaadhoo Council and WDC: Councillors thank President and Government for swift pace of development projects
08 September 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ.ވާދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވާދޫގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާތީ ކައުންސިލުން ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު