ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫ ކައުންސިިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ކަނޑޫދޫގައި މިދިޔަ 15 އަހަރު ކުރިޔަށްނުގެންދާހާ ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު