ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިއެޓްނާމް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން

15 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Ambassador of Vietnam to the Maldives presents her credentials to the President
15 August 2021, Press Release
ވިއެޓްނާމްގެ އައު ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު