ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ގުރައިދޫގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

31 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެރަށު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
Vice President visits Kaafu Guraidhoo, holds discussions with Island Council and institutions
31 July 2021, Press Release