ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ކުމުންދޫގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށާއި, ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

17 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހދ. ކުމުންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށާއި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާ ލައްވައިފި
17 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President and First Lady tour sites in Kumundhoo Island in South Thiladhunmathi Atoll
17 July 2021, Press Release