ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތެރަޕއުޓިކްގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ސްކީމް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލެއާއި އެއް ފެންވަރަށް އަތޮޅުތަކުން ވެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
Vice President says government prioritises decentralised specialised healthcare
22 April 2021, Press Release