ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ބޭއްވުނު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް

18 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President holds bilateral talks with Bangladeshi Prime Minister
18 March 2021, Press Release
‎ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު