ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަތުން

17 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President touches down in Dhaka on state visit, receives warm welcome
17 March 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަމާނަދަތުރުފުޅެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
17 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު