ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތަޢުލީމާއި ހުނަރުދިނުމަށް ލ. ކަޅައިދޫގައި ހަދާ މަރުކަޒާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއިއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ފެބުރުވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލ. ކަޅައިދޫގައި ބިނާކުރާ ތަޢުލީމާ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު
President discusses Kalhaidhoo Youth Skills Development Centre project with relevant authorities
17 February 2021, Press Release