ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

20 ޖަނަވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2021, ޚަބަރު
President presented with book on history of MWSC
20 January 2021, Press Release