Photo Album

President receives book on the history of MWSC

20 January 2021

Related Articles

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2021, ޚަބަރު
President presented with book on history of MWSC
20 January 2021, Press Release