ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

27 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Japanese Ambassador pays a courtesy call on the President
27 December 2020, Press Release
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު