ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ ނަރުހުން ބިނާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ ފަރާތަތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President Discusses Policies to Strengthen Nursing Profession
20 December 2020, Press Release