ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު “ސާފު ހުޅުމާލެ” ހަރަކާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President Inaugurates 'Saafu Hulhumalé' initiative
19 December 2020, Press Release