ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

25 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UK High Commissioner to the Maldives Pays Courtesy Call on Vice President
25 November 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު