ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އީ.ޕީ.އެސް. ސްކޫލްގެ "އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާ ހަދިޔާކުރެއްވުން

23 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް "އީ.ޕީ.އެސް ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
EPS Foundation presents copy of ‘EPS Han'dhaan’ Magazine to President Solih
23 November 2020, Press Release