ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުން

23 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު" ބިނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President hold discussions on the “Youth Skill Development Centre” project
23 November 2020, Press Release