ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ދާއިރާގެ މަސްޢޫލުވެރި ބައެއް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ނޮވެންބަރު 2020