ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ލ. ކަޅައިދޫގައި"ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރު" ޤާޢިމުކުރަން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލެއްވުން

20 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު" ބިނާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President visits site allocated for proposed Youth Skill Development Centre
20 November 2020, Press Release