ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

9 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Indian Foreign Secretary Pays Courtesy Call on President
09 November 2020, Press Release
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު